June 16, 2017

Day

อาจารย์สุนันทา วิไลศิลป์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมด้านความรู้และความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์โดยสาร เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากบริษัท จาดีน ชิลเลอร์ ไทย จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
Read More