June 29, 2017

Day

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์สุนันทา วิไลศิลป์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ นำทีมบุคลากรร่วมโครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนมิถุนายน 2560 ณ วัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อความเป็นสิริมงคล
Read More
มื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ณัฏฐ์พงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2560 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 3 สถาบัน ได้แก่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการนี้ นางสาววรางรัตน์ ดวงแสง นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับรางวัลบทความดีเด่น
Read More