August 25, 2017

Day

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 – 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมโครงการมหิดลสู่ชุมชน พี่สอนน้อง ครั้งที่ 6 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจาก Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น ได้ฝึกและใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นการทำความร่วมมือ เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น ณ โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Read More
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 15.00 น. อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ นำทีมจัดกิจกรรม Road Show ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ตามโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
Read More
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมโครงการเสวนาการเรียนและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างไทยและญี่ปุ่น ณ ห้อง 419 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยโอซากาได้มีโอกาสถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการเรียนและการทำวิจัย โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
Read More