August 30, 2017

Day

เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ Cuisines Party “ช่วยกันทำร่วมกันกิน” และ โครงการ “Happy Birthday” ครั้งที่ 7/2560 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ โดยกิจกรรม Cuisines Party ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่เย็น สายจำปา อาจารย์ประจำหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ นำเสนอเมนู “ก๋วยเตี๋ยวบวบและน้ำแข็งไสทรงเครื่อง” และโครงการ “Happy Birthday” ได้ร่วมกันอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม
Read More
เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และอาจารย์สุนันทา วิไลศิลป์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ร่วมประชุมนักศึกษา 4 ชั้นปี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ซึ่งการประชุมนักศึกษา 4 ชั้นปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งซักถามในประเด็นต่างๆ ณ ห้อง 218 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More