September 20, 2017

Day

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง “การทำวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ในฐานวารสารนานาชาติ” ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒิ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากรบรรยาย
Read More
เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น. คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านวิธีการประกอบอาหาร (Cooking Demonstration) เมนูที่นำเสนอ คือ มากิซูชิ หรือ ข้าวห่อสาหร่ายมีไส้หรือท็อปปิ้งหลากหลาย เช่น เท็กกะมากิ (Tekka Maki) หรือข้าวห่อสาหร่ายไส้ปลาทูน่าหมักโชยุและมิริน (น้ำส้มหมักของญี่ปุ่น) ทูน่ามาโย (Tsunamayo) หรือข้าวห่อสาหร่ายไส้หรือท็อปปิ้งเป็นปลาทูน่ากับมายองเนส และมากิซูชิไส้รวม ประกอบด้วย ไข่หวาน แตงกว่า ทูน่า ปูอัด และมายองเนสรสวาซาบิ เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น เป็นวิทยากรบรรยาย
Read More
เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงมุทิตาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการแด่อาจารย์ ดร.ภัททิยา ยิมเรวัต อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และคุณสุพจน์ ศุภศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา
Read More
เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเรื่อง “การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ” ณ ห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากบริษัท นิปปอน เคมีคอล จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
Read More
เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการให้ความรู้ภาษาอังกฤษในชุมชน: โครงการศิลปศาสตร์สอนน้อง ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนคลองบางกระทึก ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Read More