September 2017

Month

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง “การทำวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ในฐานวารสารนานาชาติ” ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒิ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากรบรรยาย
Read More
เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น. คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านวิธีการประกอบอาหาร (Cooking Demonstration) เมนูที่นำเสนอ คือ มากิซูชิ หรือ ข้าวห่อสาหร่ายมีไส้หรือท็อปปิ้งหลากหลาย เช่น เท็กกะมากิ (Tekka Maki) หรือข้าวห่อสาหร่ายไส้ปลาทูน่าหมักโชยุและมิริน (น้ำส้มหมักของญี่ปุ่น) ทูน่ามาโย (Tsunamayo) หรือข้าวห่อสาหร่ายไส้หรือท็อปปิ้งเป็นปลาทูน่ากับมายองเนส และมากิซูชิไส้รวม ประกอบด้วย ไข่หวาน แตงกว่า ทูน่า ปูอัด และมายองเนสรสวาซาบิ เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น เป็นวิทยากรบรรยาย
Read More
เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงมุทิตาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการแด่อาจารย์ ดร.ภัททิยา ยิมเรวัต อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และคุณสุพจน์ ศุภศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา
Read More
เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเรื่อง “การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ” ณ ห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากบริษัท นิปปอน เคมีคอล จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
Read More
เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการให้ความรู้ภาษาอังกฤษในชุมชน: โครงการศิลปศาสตร์สอนน้อง ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนคลองบางกระทึก ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Read More
เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 11.30 น. ผู้บริหารและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมโครงการ Cuisines Party “ช่วยกันทำร่วมกันกิน” และ โครงการ “Happy Birthday” ครั้งที่ 8/2560 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ โดยกิจกรรม Cuisines Party ได้รับเกียรติจากคุณสุวรรณา สรรสุนทรเทพ คุณรัตนา ตาปนานนท์ และคุณประภา จินดาวงษ์ บุคลากรประจำสำนักงานคณบดี นำเสนอเมนู “ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ” และโครงการ “Happy Birthday” ได้ร่วมกันอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน
Read More
มื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติและร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทดลองที่ต้องสูญเสียชีวิตจากงานทดสอบ งานวิจัยและการสอน ณ ห้องประชุม ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ โดยมีนางราตรี เทพเกษตรกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ
Read More
เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ มหิตลาภาษาศิลป์ (ภาษาอังกฤษ) ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยจัดให้มีแข่งขันการพูดสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational speech) ภายใต้หัวข้อ Self-Access Learning in th 21st Century หรือ Environment-Friendly Lifestyles โดยมีบุคคลทั่วไปและนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
Read More
อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ประธานศูนย์การเรียนรู้ภาษาและคณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้ภาษาได้ร่วมกันจัดโครงการ LLC International Day ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
Read More
เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานงานรับขวัญบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ และการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามหญ้าหน้าอาคารสิริวิทยา และห้อง 218 โดยมีพิธีมอบรางวัลแก่บัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเด่น การบรรยายพิเศษเรื่อง “The Last Lecture” โดยคุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา เจ้าของสำนักพิมพ์ openbooks รวมถึงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
Read More
1 2