October 4, 2017

Day

เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 – 15.00 น. คณะกรรมการบริหารห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคการใช้ทรัพยากรห้องสมุดรวมถึงการสืบค้นด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ณ ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 50 คน
Read More
เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำทีมผู้บริหารและบุคลากรไปมอบดอกไม้จันทน์จำนวน 1,363 ดอก และ 23 ช่อ ตามโครงการแสดงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมี นางศิริ กำปั่นทอง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม กรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับมอบ
Read More