October 14, 2017

Day

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงษ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์สุนันทา วิไลศิลป์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ได้เดินทางไปประชุมแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ Hankuk University of Foreign Studies, Yonsei University และ Seoul National University สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 14 – 17 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา
Read More