November 17, 2017

Day

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสิริ พลเดช ประธานศูนย์การแปลและล่าม และคณะกรรมการศูนย์การแปลและล่าม ได้ร่วมกันจัดโครงการเสวนาวิชาการหัวข้อ “ล่ามการแพทย์” ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคารสิริวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ดำรงศักดิ์ บุลยเลิศ อาจารย์ประจำหน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย มีบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
Read More