November 22, 2017

Day

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ นำทีมจัดกิจกรรม Road show ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย และโรงเรียนสงวนหญิง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีการจัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรต่างๆ ของคณะศิลปศาสตร์ มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
Read More