November 29, 2017

Day

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.50 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการบรรยายแนะแนวการสมัครทุนและการศึกษาต่อด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจากคุณภานุช เฟื่องฟู จากสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้รับทุน SEASREP คุณจิตวัต โซวพิทักษ์วัฒนา จากโครงการ SEAS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้รับทุน AIMS และคุณบุรนนท์ กิจวัฒนาชัย จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้รับทุน Backpack Scholarship เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก
Read More
เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดการบรรยายในหัวข้อ “ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA” ณ ห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภาวดี ประคุณหังสิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาเป็นวิทยากรบรรยาย
Read More