November 2017

Month

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการบรรยายทางวิชาการในรายวิชาคติชนกับอาหาร เรื่อง “ท้าวทองกีบม้ากับประวัติศาสตร์อาหารไทย” ณ ห้อง 116 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีบุคคลทั่วไป บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยาย
Read More
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ประธานศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับนายอังกูร สุ่นกุล นายอำเภอพุทธมณฑล ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพร่ประเพณีท้องถิ่นของอำเภอพุทธมณฑล ประเพณีตักบาตรท้องน้ำวัดสุวรรณาราม ณ ริมคลองมหาสวัสดิ์ วัดสุวรรณาราม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีประชาชน บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
Read More
เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “กีฬาสี LATH สานรัก สานสัมพันธ์ สานสามัคคี” ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา โดยมีการแข่งขันกีฬาแชร์บอล ชักเย่อ และวิ่งเปรี้ยว ซึ่งมีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
Read More
1 2