December 18, 2017

Day

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำทีมผู้บริหารและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 14 ปี ณ ศาลพ่อปู่ขุนทุ่ง และอาคารสิริวิทยา ชั้น 1 และห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ โดยได้จัดพิธีบวงสรวงพ่อปู่ขุนทุ่ง พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป พิธีเลี้ยงพระเพลเพื่อความเป็นสิริมงคล และพิธีมอบทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดีให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์สำหรับโรงเรียนในพื้นที่เขตศาลายาจำนวน 3 โรงเรียน และทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตร/ธิดาของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ (ทุนเรียนดี) โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และผู้บริหารส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมแสดงความยินดี
Read More