January 12, 2018

Day

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ ได้เดินทางไปประชุมเพื่อแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และลงนามสัญญาบันทึกข้อตกลงในหลักสูตร Double Degree ระดับปริญญาโท กับ Graduate School of Language and Culture, Osaka University ประเทศญี่ปุ่น
Read More
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น จาก Aoyama Gakuin University และ Fukuoka Women’s University ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้อง 728 อาคารสิริวิทยา โดยแลกเปลี่ยนจำนวน 1 ภาคการศึกษา ระหว่างวันที่ 10 มกราคม - 28 พฤษภาคม 2561 โดยมีคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์และหน่วยวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับและแนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมหิดล
Read More
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการผลิตผลงานวิจัย (ครั้งที่ 1) ในหัวข้อ "Using Corpora in Language Research and Teaching" (การใช้คลังข้อมูลเพื่อการวิจัยและการเรียนการสอน) โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Pawel Szudaski จาก School of English, University of Nottingham เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 (ช่วงเช้า) และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 320 ชั้น 3 (ช่วงบ่าย) อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More