February 2018

Month

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ นำทีมบุคลากรร่วมโครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดเล่งเน่ยยี่ 2 อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล และในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้ร่วมอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา
Read More
เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่เย็น สายจำปา รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมหัวข้อ “เทคนิคการเขียนจดหมายและการสัมภาษณ์งาน” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล ประธานหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย บรรยายเรื่อง “เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงาน” และคุณชัยวัฒน์ สังข์ชัย ฝ่ายสรรหาและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัทอยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด บรรยายเรื่อง “สัมภาษณ์งาน”
Read More
เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมนักศึกษา 4 ชั้นปี ประจำปีการศึกษาที่ 2560 ครั้งที่ 2 ณ ห้อง 217 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตรฯ คณาจารย์ และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งซักถามในประเด็นต่างๆ
Read More
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมงานครบรอบ 54 ปี วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาใน “กองทุนเพื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 50 ปี บัณฑิตวิทยาลัย” โดยมีศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ
Read More