March 7, 2018

Day

หน่วยกิจการนักศึกษา งานการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศิลปศาสตร์บัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในหัวข้อ “แนะแนวอาชีพสายการลงทุนและการเล่นหุ้น” ณ ห้อง 130 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากคุณวรพจน์ เกียรติโมฬี และคุณนุชนภา สุนทราภา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาการลงทุน ศูนย์บริหารสินทรัพย์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่เย็น สายจำปา รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานเปิดกิจกรรม เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา
Read More
หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเสาวนาวิชาการ สรรพ์ศิลป์เสวนา หัวข้อ “เรื่องเล่าจากการเก็บข้อมูลภาคสนามทางคติชนวิทยา” ณ ห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำมนต์ อยู่อินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีอาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล ประธานหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย เป็นประธานเปิดการเสวนา เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา
Read More