March 21, 2018

Day

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561
Read More
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการเสวนาการวิจัยด้านภาษาศาสตร์และการเรียนการสอนระหว่างไทยและญี่ปุ่น ณ ห้อง 116 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัย โดยมีอาจารย์ ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ ให้การต้อนรับและดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา
Read More