March 28, 2018

Day

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศิลปศาสตร์บัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2561 หัวข้อ “กิจกรรมเสวนาแนะแนวอาชีพธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม” โดยได้รับเกียรติจากคุณธวัชชัย แซ่ถ่อง ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 7 มาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง 130 อาคารสิริวิทยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่เย็น สายจำปา รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานเปิดกิจกรรม เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา
Read More
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนมีนาคม 2561 ณ มูลนิธิเด็กบ้านทานตะวัน ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา
Read More