April 18, 2018

Day

หน่วยกิจการนักศึกษา งานการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศิลปศาสตร์บัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในหัวข้อ “กิจกรรมเสวนาแนะแนวอาชีพธุรกิจสายการบิน” ณ ห้อง 130 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณมนัสนันท์ ตันติประสงค์ชัย ผู้อำนวยการ Fly n Senses, Airline Academy และคุณฌไน ญาติสังกัด ลูกเรือสายการบิน Norwegian Air Shuttle มาเป็นวิทยากรบรรยาย ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ รองประธานหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่เย็น สายจำปา รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานเปิดกิจกรรม เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา
Read More
คุณอยู่ที่: หน้าแรก เกี่ยวกับคณะฯ คลังข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2561 [18เมษายน 2561] โครงการสถานีปัญญา (LAMU Book Station) ครั้งที่ 6 หัวข้อ “ชวนออเจ้าเข้าห้องสมุด พบรอมแพงด้วยบุพเพสันนิวาส” อัพเดทล่าสุดเมือ: 23 เมษายน 2561 | ฮิต: 245 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสถานีปัญญา (LAMU Book Station) ครั้งที่ 6 หัวข้อ “ชวนออเจ้าเข้าห้องสมุด พบรอมแพงด้วยบุพเพสันนิวาส” ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณจันทร์ยวีร์ สมปรีดา เจ้าของนามปากกา “รอมแพง” ผู้แต่งนิยายขายดีแห่งยุค “บุพเพสันนิวาส” เป็นวิทยากร
Read More
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเสวนา LA Forum ครั้งที่ 1 หัวข้อ “พินิจละครย้อนดูบุพเพสันนิวาส” ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี และอาจารย์ณรงศักดิ์ สอนใจ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรร่วมเสวนา และอาจารย์พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีอาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีบุคลากร นักศึกษา บุคคลทั่วไปเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 11.30 น. ที่ผ่านมา
Read More