April 25, 2018

Day

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษารุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสิริ พลเดช อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ศศภอ434 วรรณกรรมในภูมิภาคเอเชีย และประธานศูนย์การและและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ นำนักศึกษาหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษเข้าศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม อารยธรรม ความเชื่อ และศาสนาจากวรรณกรรมไทย เขมร อินเดีย จีน และลาว อีกทั้งยังปลูกฝังให้นักศึกษาได้ซึมซับเกี่ยวกับศิลปะในชาติไทย เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561
Read More