April 27, 2018

Day

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในด้านการให้บริการวิชาการและเยี่ยมชมสถาบันฯ โดยมี อาจารย์ ดร.นิภาพร รัชตพัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา
Read More
คุณอยู่ที่: หน้าแรก เกี่ยวกับคณะฯ คลังข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2561 [27 เมษายน 2561] โครงการ Safety Day 2nd “A DAY OF FIRE SAFETY” อัพเดทล่าสุดเมือ: 30 เมษายน 2561 | ฮิต: 260 นายสุพจน์ ศุภศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนวิชาการ เป็นผู้แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วม โครงการ Safety Day 2nd “A DAY OF FIRE SAFETY” ซึ่งจัดโดยศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (COSHEM) ณ บริเวณโถงต้อนรับมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมผู้บริหารและบุคลากรร่วมตักบาตร ถวายปัจจัย ฟังบรรยายธรรม และเป็นเจ้าภาพร่วมกับวิทยาลัยศาสนศึกษาในโครงการทำบุญเดือนเกิด ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสิริ พลเดช อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ศศภอ273 การแปลภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและการทำงาน และประธานศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ นำนักศึกษาหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย (วิชาโทภาษาอังกฤษ) เข้าศึกษาดูงานที่สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการแปลข่าว องค์ประกอบของข่าว การทำข่าว และการอ่านข่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
Read More