May 2018

Month

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยราชสุดา ประจำปี 2561และร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล รวมทั้งเป็นการอุทิศส่วนกุศลแด่เจ้าบ้าน เจ้าที่ และดวงวิญญาณต่างๆ ที่สถิตอยู่ ณ พื้นที่ศาลายา ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
Read More
อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ และอาจารย์สุชณิห์ยา วงศ์วิวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการการศึกษา นำทีมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมโครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ณ วัดสามพราน (พุทโธภาวนา) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561
Read More
อาจารย์สุชณิห์ยา วงศ์วิวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสิริ พลเดช ประธานศูนย์การแปลและการล่าม นำทีมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ร่วมโครงการทำบุญเดือนเกิด ตักบาตร ฟังบรรยายธรรม ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา
Read More
อาจารย์สุชณิห์ยา วงศ์วิวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสิริ พลเดช ประธานศูนย์การแปลและการล่าม นำทีมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ร่วมงาน “เสภาที่เรือนไทย” ณ อาคารเรือนไทย (ระเบียบ คุณะเกษม) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ชมกิจกรรมการบรรเลงปี่พาทย์เสภา โดยวงดนตรี บจม.ซีพี ออลล์ และการแสดงขุนช้างขุนแผนออกตัว ตอน “ขุนแผนพานางวันทองหนี” เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา
Read More
สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพก่อนนำส่งโรงพยาบาล
Read More
ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “เล่าขานตำนานศาลายา” ครั้งที่ 12 ประกอบด้วยพิธีแห่ว่าวสามชายถวายพ่อปู่ขุนทุ่ง ตั้งแต่หน้าลานพระบิดาถึงศาลพ่อปู่ขุนทุ่ง พิธีบวงสรวงพ่อปู่ขุนทุ่ง และการแสดงระบำบูชาพ่อปู่ขุนทุ่ง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา
Read More