May 10, 2018

Day

สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพก่อนนำส่งโรงพยาบาล
Read More