May 30, 2018

Day

อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ และอาจารย์สุชณิห์ยา วงศ์วิวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการการศึกษา นำทีมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมโครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ณ วัดสามพราน (พุทโธภาวนา) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561
Read More