June 13, 2018

Day

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ "การจัดการสิ่งแวดล้อม สู่สำนักงานสีเขียว Green Office" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มาเป็นวิทยากรบรรยาย และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่เย็น สายจำปา รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องบรรยาย 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ที่ผ่านมา
Read More
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการธรรมบรรยาย หัวข้อ “ธรรมะกับการทำงานให้มีความสุข” โดย พระสามารถ สมาจาโร วัดหทัยนเรศวร์ และได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องบรรยาย 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่ผ่านมา
Read More