June 20, 2018

Day

หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสรรพ์ศิลป์เสวนา ตอน “นิราศเมืองแกลง สู่นิราศมหรรณพ: ชาติภพของวรรณกรรม ความสัมพันธ์ข้ามเวลาและปริศนาราชการลับ” ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ประธานศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งอาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล ประธานหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย กล่าวต้อนรับและเป็นประธานเปิดโครงการฯ และคุณชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์ หรือนามปากกา “ปราบต์” ผู้เขียนเรื่องนิราศมหรรณพ ให้เกียรติมาร่วมรับฟังการบรรยาย
Read More
งานแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การรับรองมาตรฐาน AUN-QA” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวี เลาหพันธ์ และคณะ จากหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา
Read More