June 28, 2018

Day

ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2561 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะภาษาและการสื่อกสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำทีมผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ อินทราไสย คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ในหัวข้อแนวทางการเสริมสร้างความสุขภายในองค์กรที่มีคุณภาพและมีความเป็นเลิศ ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา
Read More