July 24, 2018

Day

หน่วยบริหารงานวิจัย คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาการผลิตผลงานวิจัย (ครั้งที่ 3) หัวข้อ “R2R สายสนับสนุน: การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน” ได้รับเกียรติจากคุณปภาณภณ ปภังกรภูรินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 423 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์
Read More