July 2018

Month

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ปีที่ 22 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสระว่ายน้ำ “สิริมงคล” มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
Read More
ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรม “วันชาติ” เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายอันเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ภาษา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุนันทา วิไลศิลป์ กรรมการโครงการฯ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
Read More
งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร จัดโครงการบรรยายเรื่อง “เขียน (โครงการวิจัย) อย่างไร ให้โดนใจ (ผู้ให้ทุน)” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
Read More
1 2