August 29, 2018

Day

ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (CAAS) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรม MU-ELT Preparation ครั้งที่ 3/2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (MU-ELT) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิชา นิติสกุลวุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กรและประธานศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะวิชาการ (CAAS) พร้อมคณาจารย์จากหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษมาเป็นวิทยากร เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
Read More
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ” ประจำปี 2561 โดยทีมวิทยากรจากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา
Read More
ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ "ภาษาอังกฤษในงานสื่อสารมวลชน:การเป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษ" ได้รับเกียรติจาก คุณพัชรี รักษาวงศ์ พิธีกรภาคภาษาอังกฤษ มาเป็นวิทยากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 217 อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
Read More
หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมประชุมนักศึกษา 4 ชั้นปี ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร รับคำอินทร์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และพัฒนาคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม R-114 ชั้น 1 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561
Read More