August 2018

Month

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น จาก Aoyama Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 คน โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น และหน่วยวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับและแนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 728 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา
Read More
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การเตรียมตัวสำหรับนักศึกษาใหม่ แนะนำทุนการศึกษา นักศึกษาใหม่พร้อมผู้ปกครองพบอาจารย์ที่ปรึกษา และการบรรยายเรื่อง "เราเรียน เรารู้ เราเล่น กับคณะศิลปศาสตร์ มหิดล" โดยคุณนิกข์นิภา สหัสโยธิน ศิษย์เก่าหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 219 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิชา นิติสกุลวุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 32 ปี ณ บริเวณโถงกลางชั้น 3 หน้าห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ โดยมี ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
Read More
หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ/วิจัย หัวข้อ “แนวทางการเขียนงานวิจัยสู่ผลงานเอกสาร/ตำราด้านภาษาอังกฤษ”
Read More
ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้ลงชุมชนเพื่อสำรวจพื้นที่และกราบนมัสการเจ้าคณะอำเภอสามพรานในการดำเนินโครงการวิจัยเรื่องสร้างสุขผู้ติดเตียง : เวลา อาสา ปัญญา เมตตา โดยมีอาจารย์นิภาวรรณ เจริญลักษณ์ เป็นหัวหน้าโครงการ โดยคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบำบัด และเครือข่าย ซึ่งโครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นอกจากนั้นคณะศิลปศาสตร์ได้ร่วมมือกับวัดบางช้างเหนือสร้างศาลาศูนย์การเรียนรู้ส้มโอในพื้นที่วัดบางช้างเหนือเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนและเป็นพื้นที่ศึกษาดูงานของนักศึกษา อาจารย์ และหน่วยงานต่างๆ ต่อไป เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
Read More
หน่วยทรัพยากรบุคคล คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หัวข้อ "จิตวิทยาในการทำงาน" ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.พิมพนิต คอนดี อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 423 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา
Read More
คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการและผู้ประสานงานการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2561 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561
Read More
คณะกรรมการสวัสดิการคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการทำบุญไหว้พระ 9 วัด ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร วัดเกาะแก้วและตลาดน้ำบางน้อย วัดบางกุ้ง วัดโบสถ์ วัดบางแคน้อย วัดบางแคใหญ่ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง วัดอัมพวันและตลาดน้ำอัมพวา และวัดเพชรสมุทรวรวิหารและตลาดร่มหุบ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561
Read More
หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดเสวนาหัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กับภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสิริ พลเดช บรรยายหัวข้อ “พระอัจฉริยภาพด้านการแปลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9” อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล บรรยายหัวข้อ “แนวพระราชดำริเรื่องภาษาไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9” และอาจารย์เก๋ แดงสกุล บรรยายหัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในฐานะที่ทรงเป็น “ต้นแบบ” การทรงงาน: การศึกษากวีนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติ” ดำเนินรายการโดยอาจารย์พรเทพ โตชยางกูร เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 130 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
Read More
1 2 3