September 1, 2018

Day

ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (CAAS) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเสวนา LA Forum ครั้งที่ 2 “เสวนาสัญจร 3 ศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมในบางกอก” ณ บริเวณชุมชนกุฏีจีน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี ย่านเมืองเก่าบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา และพื้นที่โดยรอบ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรเสวนาและนำสัญจร และอาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา
Read More