September 12, 2018

Day

ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ภาษาอังกฤษในงานสื่อสารมวลชน: ภาษาอังกฤษในข่าวพยากรณ์อากาศ” โดยคุณสุนิดา สวัสดิพรพลลภ ผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่เย็น สายจำปา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการฯ เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More
คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม Speexx สำหรับผู้ดูแลระบบของแต่ละส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษา รหัสปี 60 และ 61 โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Speexx มาเป็นวิทยากรบรรยาย และอาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานเปิดกิจกรรม เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 416 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More