September 13, 2018

Day

ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการบูรณาการความรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สู่การเรียนการสอนของสถานศึกษาในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีอาจารย์ ดร.เขมฤทัย บุญวรรณ ประธานศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา อาจารย์พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ ผู้รับผิดชอบโครงการ และนักศึกษาหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ร่วมดำเนินโครงการ ณ โรงเรียนบ้านคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา
Read More