September 14, 2018

Day

หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ จัดโครงการรับขวัญบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 11 พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 และการบรรยายพิเศษหัวข้อ “The Last Lecture” โดยได้รับเกียรติจากคุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ผู้ผลิตสารคดี นักเขียน พิธีกรรายการเคเบิลทีวี นักแสดง นายแบบโฆษณา วีเจรายการเพลง นักดนตรี และนักพัฒนาสังคมเป็นวิทยากรบรรยาย และอาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้อง 218 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปศาสตร์ กับ College of Asian Languages และ College of Interpretation and Translation of Hankuk University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทยและการพัฒนาหลักสูตร Double Degree ระดับปริญญาโท ณ College of Asian Languages และ College of Interpretation and Translation of Hankuk University of Foreign Studies กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561
Read More