September 2018

Month

คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม Speexx สำหรับผู้ดูแลระบบของแต่ละส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษา รหัสปี 60 และ 61 โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Speexx มาเป็นวิทยากรบรรยาย และอาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานเปิดกิจกรรม เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 416 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Read More
สโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูและเบิกฟ้ากิจกรรมคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์
Read More
หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการสรรพศิลป์เสวนา หัวข้อ “ประสบการณ์การสอนภาษาไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และอาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล ประธานหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้อง 421 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา
Read More
ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (CAAS) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเสวนา LA Forum ครั้งที่ 2 “เสวนาสัญจร 3 ศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมในบางกอก” ณ บริเวณชุมชนกุฏีจีน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี ย่านเมืองเก่าบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา และพื้นที่โดยรอบ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรเสวนาและนำสัญจร และอาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา
Read More
1 2