October 24, 2018

Day

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเพื่อการพัฒนาบัณฑิตศิลปศาสตร์ที่พึงประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 หัวข้อ “การอบรมทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม MS-Word” วิทยากรโดยเจ้าหน้าที่หน่วยสารสนเทศและหน่วยประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่เย็น สายจำปา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้อง 416 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 60 ปี ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561
Read More