November 13, 2018

Day

Mr.Adrian Neal Wellington อาจารย์ประจำหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา LAEN 278 English for Logistics เข้าศึกษาดูงาน ณ คลังสินค้า V-Serve Logistics Limited กรุงเทพมหานคร ในการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์นำภาษาอังกฤษไปใช้กับการขนส่งประเภทต่างๆ โดยมีว่าที่ ร.ต. ดร. ธเนศ โสรัตน์ รองประธานบริษัทในเครือ V-Serve Logistics จำกัด ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
Read More