November 14, 2018

Day

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสิริ พลเดช อาจารย์ประจำหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษและประธานศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา LAEN 269 English for Media and Journalism เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 ห้อง 702 ถนนพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร ในการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำภาษาอังกฤษไปใช้กับงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อและกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานข่าวโทรทัศน์ โดยมีคุณอรุณี ชาติอุดมเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด และคุณโมนัย เย็นบุตร Content Manager และ ผู้ประกาศข่าวช่องทรูโฟร์ยู ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
Read More
หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทยสำหรับประยุกต์ใช้ประกอบวิชาชีพ ณ ห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.วรรณพร พงษ์เพ็ง ประธานหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทยเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทยเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
Read More