November 20, 2018

Day

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อนวัช บุนนาค อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชามนุษยศาสตร์
Read More