November 22, 2018

Day

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานเปิดงานประเพณีตักบาตรท้องน้ำ ณ วัดสุวรรณาราม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับชุมชนวัดสุวรรณ และส่วนราชการท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมกันจัดงานเนื่องในประเพณีลอยกระทง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์ บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ และชาวบ้านในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงร่วมงานเป็นจำนวนมาก
Read More