December 14, 2018

Day

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชลี โนริยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องกันภัยมหิดล ชั้น 1 อาคารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
Read More