January 17, 2019

Day

หน่วยบริหารงานวิจัย คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง “แนะนำทุนวิจัย: ฝ่ายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ (สกว.)” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านมนุษยศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ โดยมีผู้บริหาร บุคลากร ผู้สนใจทั่วไป และนักศึกษา เข้ารับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562
Read More