January 19, 2019

Day

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “ปลูกรักษ์ ปลูกป่า ปลูกใจ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะศิลปศาสตร์บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการทำงานหรือศึกษาต่อในอนาคต นักศึกษาได้ศึกษาและเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น และเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562
Read More