January 25, 2019

Day

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ ครบรอบ 42 ปี และร่วมสมทบทุนเข้ามูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อร่วมในโครงการ “INMU ร่วมใจเพื่อโภชนาการที่ดีสู่ชุมชน” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
Read More
อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ อาจารย์ ดร.ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับครูและนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานของหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้รูปแบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เปิดโลกทัศน์การแสวงหาความรู้ และประสบการณ์นอกห้องเรียน ตลอดจนได้สัมผัสบรรยากาศของการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ และศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC)
Read More