February 2019

Month

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้ลงนามสัญญาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมในหลักสูตร Double-Degree Program for Master’s Courses in Applied Linguistics ระหว่างคณะศิลปศาสตร์กับ Graduate School of Language and Culture, Osaka University, Japan โดยมีคุณ Hitoshi Kato, Director ผู้แทนจาก Osaka University เข้าร่วมลงนามในสัญญาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
Read More
คณะกรรมการโครงการทำบุญเดือนเกิด (Happy Birthday Happy Time) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งมีบุคลากรคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
Read More
ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ฉับพลัน (English on the Fly): การพูดแบบปาฐกถาเป็นภาษาอังกฤษ” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาเกิดความรู้ความเข้าใจทักษะภาษาอังกฤษในสถานการณ์ฉับพลันหรือแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า โดยได้รับเกียรติจากคุณภริษา ยาคอปเซ่น เเชมป์ปาฐกถาภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ปี 2004 และผู้ประกาศข่าวช่อง Workpoint เป็นวิทยากรบรรยาย และอาจารย์ ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานของศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะวิชาการ (CAAS) ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและโครงการต่างๆ ของศูนย์ฯ เช่น หลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์ การทดสอบภาษาต่างๆ เป็นต้น ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
Read More
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเพื่อการพัฒนาศิลปศาสตรบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 หัวข้อ “แนะแนวทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และคุณสยาม สภานุชาต หน่วยวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่เย็น สายจำปา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้อง 424 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
Read More
หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านภาษาและวรรณคดีไทย หัวข้อ “จากหนุ่มน้อยรักกัน สู่การสร้างสรรค์งานเขียน” และ Work Shop เขียนนิยายวาย วิทยากรโดยคุณอรวรรณ วิชญวรรณกุล พี่เมย์ ศิษย์เก่าหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย รุ่นที่ เจ้าของนามปากกา “MAME” ผู้เขียนหนังสือต้นฉบับซีรีส์ “บังเอิญรัก” และคุณฐิติมา สุขษาสุณี เจ้าของนามปากกา “วีรันดา” และอาจารย์ ดร.อัญชลี ภู่ผะกา ประธานหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้อง 423 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
Read More
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ Cuisines Party “ช่วยกันทำ ร่วมกันกิน” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยคุณพนิดา หนูทวี บุคลากรงานบริหารและธุรการ นำเสนอเมนู “โกยซีหมี่ไก่” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มาร่วมกิจกรรม ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่เย็น สายจำปา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิชา นิติสกุลวุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีเปิด Investment Center ตลาดหลักทรัพย์จำลอง ภายใต้โครงการ Mahidol Digital Convergence University (Mahidol DCU) ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
Read More
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศิลปศาสตร์บัณฑิตที่พึงประสงค์ หัวข้อ “อบรมทักษะการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2016” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮ็งเส็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ และคุณศศินันท์ มากงลาด และคุณมณีรัตน์ ทองชูนิตย์ บุคลากรงานบริหารและธุรการ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 416 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา
Read More
1 2

อัพเดทล่าสุด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save