February 13, 2019

Day

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่เย็น สายจำปา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิชา นิติสกุลวุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีเปิด Investment Center ตลาดหลักทรัพย์จำลอง ภายใต้โครงการ Mahidol Digital Convergence University (Mahidol DCU) ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
Read More
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศิลปศาสตร์บัณฑิตที่พึงประสงค์ หัวข้อ “อบรมทักษะการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2016” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮ็งเส็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ และคุณศศินันท์ มากงลาด และคุณมณีรัตน์ ทองชูนิตย์ บุคลากรงานบริหารและธุรการ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 416 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
Read More