February 20, 2019

Day

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเพื่อการพัฒนาศิลปศาสตรบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 หัวข้อ “แนะแนวทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และคุณสยาม สภานุชาต หน่วยวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่เย็น สายจำปา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้อง 424 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
Read More
หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านภาษาและวรรณคดีไทย หัวข้อ “จากหนุ่มน้อยรักกัน สู่การสร้างสรรค์งานเขียน” และ Work Shop เขียนนิยายวาย วิทยากรโดยคุณอรวรรณ วิชญวรรณกุล พี่เมย์ ศิษย์เก่าหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย รุ่นที่ เจ้าของนามปากกา “MAME” ผู้เขียนหนังสือต้นฉบับซีรีส์ “บังเอิญรัก” และคุณฐิติมา สุขษาสุณี เจ้าของนามปากกา “วีรันดา” และอาจารย์ ดร.อัญชลี ภู่ผะกา ประธานหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้อง 423 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
Read More