February 22, 2019

Day

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานของศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะวิชาการ (CAAS) ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและโครงการต่างๆ ของศูนย์ฯ เช่น หลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์ การทดสอบภาษาต่างๆ เป็นต้น ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
Read More