February 2019

Month

ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โครงการวิจัย “วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ของคนไทยภาคกลาง : ไขความลับเป็นความรู้” จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ของคนไทยภาคกลาง: ไขความลับเป็นความรู้” โดยในงานมีการปาฐกถาพิเศษระหว่างบรรทัดการปริวรรค: ไขความ (ลับ) จากใบลานสู่หนังสือและเปิดตัวหนังสือ โดยอาจารย์บุญเดือน ศรีวรพจน์ และมีการนำเสนอบทความวิจัยต่างๆ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านมนุษยศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานเปิดการประชุมฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
Read More
1 2